Algemene voorwaarden

Tussenkopjes ornament

 

Algemeen
Voor een optimale dienstverlening heb ik onderstaande algemene voorwaarden opgesteld. Alle klanten en bezoekers van Reina Comello verklaren zich automatisch akkoord met deze voorwaarden.

Bejegening
ik leg voorafgaand aan uw behandeling mijn werkwijze aan u uit. Als u om welke reden dan ook bezwaar heeft tegen uw behandeling, dan dient u dit onmiddellijk aan te geven. Dan wordt in overleg met u besproken wat wel akkoord is wat u betreft.
Als er situaties ontstaan die niet door u gewenst zijn, zal in overleg met u een oplossing gevonden worden. Met u besproken onderwerpen blijven vertrouwelijk en zullen niet met derden besproken worden.
Indien u van mening bent dat ik niet op de juiste manier met u omga, dan kun u dit via onze geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Privacy
Om uw behandeling zo goed mogelijk uit te voeren, houd ik een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens. Op deze registratie is de wet op de Persoonsgegevens van toepassing.

Behandeling
Indien u verhinderd bent, verzoeken ik u uw afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kunt u telefonisch op 06 469 77 779 (bij geen gehoor voicemail inspreken of sms sturen) of per mail op info@reinacomello.nl

.
Wanneer u uw afspraak binnen 24 uur voor aanvang van de afspraak annuleert, behouden wij ons het recht voor deze afspraak aan u in rekening te brengen.
Wanneer u de afspraak binnen 24 uur voorafgaand aan de afspraak af zegt, dient u de afspraak direct te verplaatsen naar een ander moment (met uitzondering van gezondheidsredenen dient deze afspraak gepland te worden binnen een periode van een maand na de originele afspraak) . Indien u dit niet doet wordt het consult alsnog in rekening gebracht.Wij streven naar een maximale wachttijd van 10 minuten voor iedere behandeling. Indien door omstandigheden de wachttijd langer bedraagt, zult u hierover door mij worden geïnformeerd.

Betaling
Het is niet mogelijk om met pin te betalen in de praktijk.
Bij voorkeur contante betaling of anders binnen 10 werkdagen overmaken per bank.
Genoemde tarieven zijn per behandeling vermeld, de bedragen zijn inclusief 21% BTW.

Blijft betaling voor de vervaldatum uit, dan verkeert u in verzuim met ingang van de eerste dag na de vervaldatum.
Indien een betalingsherinnering moet worden verzonden worden extra kosten in rekening gebracht à € 5,00 per herinnering.
Zodra u in verzuim verkeert, ben ik gerechtigd over de verschuldigde hoofdsom, of het restant daarvan de wettelijke rente in rekening te brengen.
Indien u na herinnering en aanmaning in verzuim blijft, ben ik gerechtigd incassomaatregelen te treffen. Alle met de incasso van gedeclareerde bedragen gemoeide kosten komen in dat geval voor uw rekening.

Aansprakelijkheid
Bij aanvang van de behandeling wordt beoordeeld of de betreffende behandeling voor u geschikt is, naar aanleiding van de informatie die u op dat moment verstrekt.
Bij twijfel wordt u geadviseerd uw huisarts te raadplegen om te bepalen of de behandeling bij mij verantwoord is.
Ik ben niet aansprakelijk voor vermissing, verduistering, diefstal of schade van, of aan uw materiële en/of immateriële zaken.

Algemeen
Ik behoud het recht voor de indeling van openingstijden in alle redelijkheid te wijzigen.
Ik behoud het recht voor de algemene voorwaarden en/of de tarieven in alle redelijkheid te wijzigen.
Ik behoud het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag uw behandeltraject te beëindigen.
Ik stel het zeer op prijs indien u opmerkingen, ideeën, etc. heeft ter verbetering van onze dienstverlening.
U kunt dit zowel mondeling als via e-mail aan ons doorgeven.

Einde tekst ornament